Op je Plek in de gemeente Aalten

Door Hans Hissink

De gemeente Aalten heeft het beste voor met haar oudere inwoners. In dit kader is de gemeente, samen met maatschappelijk projectbureau Warkhouse, een project gestart. Het uiteindelijke doel van het ‘Juiste Zorg op Juiste Plek’ project is dat zorg en welzijn beter op elkaar gaan aansluiten. Een goede samenwerking is noodzakelijk om de doelgroep te helpen een zinvol bestaan te geven en te blijven houden. De doelgroep is heel duidelijk omschreven: ouderen die zich heel slecht zelf kunnen redden en geen of beperkt sociaal netwerk hebben; zoals geen of weinig contact hebben met familie, buren of vrienden.

Uniek project
Er zijn meerdere gemeentes die een dergelijk project gestart zijn. “Bij ons is het een uniek project omdat het wordt ondersteund door het landelijk onderzoeksinstituut ZonMw,” legt Daniëlle Wensink uit. Zij is beleidsmedewerker bij de gemeente Aalten. “Verschillende instanties werken al heel veel samen, maar er is nog steeds een kloof in taal, in kennis, in hoe zij elkaar kunnen vinden. Vooral de samenwerking tussen de geestelijke zorg en het welzijnsonderdeel met de zorg kan nog verbeterd worden. We hopen door dit project dat gat te dichten en voor onze ouderen zingeving te kunnen borgen en meer afgestemd op de ouderen in actie te kunnen komen. Dat wij ze kunnen helpen bij de vraag ‘wat is het nut nog dat ik vandaag uit bed kom’ en bovenal hen kunnen helpen bij het zelf vormgeven aan een zinvol bestaan.”

“Tijdens één van de eerste projectbijeenkomsten kwam iemand met een voorbeeld van een taxichauffeur die merkte dat een oudere klant geen geld bij zich had om de rit te betalen. Dat kan een keer gebeuren natuurlijk, maar dat gebeurde vaker bij dezelfde klant. Die taxichauffeur wilde dat ergens melden, maar wist niet waar. Het kan maar zo zijn dat de betreffende klant vergeetachtig aan het worden is en er daardoor niet aan denkt geld mee te nemen om de taxichauffeur te betalen, of het geld niet heeft om de kosten te voldoen.”, vertelt Daniëlle. Eén van de andere voorbeelden waar Daniëlle het over heeft, is van iemand die heel geleidelijk ander gedrag gaat vertonen; zich niet prettig lijkt te voelen of zich zorgen maakt over de toekomst. “Wat zou het dan mooi zijn dat er bij een dergelijke vroegsignalering hulp geboden kan worden.  Via een passend zorgpad kan betreffende persoon dan geholpen worden met iets waar normaal gesproken misschien geen aandacht aan wordt besteed”, vertelt René Reumer van Warkhouse.

Volgens Daniëlle kwam de samenwerking tussen de gemeente Aalten en Warkhouse niet toevallig tot stand. “Er zijn verschillende voorbeelden van kwetsbare ouderen waar van alles speelt, maar waarbij de vanzelfsprekendheid dat zorgende instanties elkaar kunnen vinden er niet is. Wij willen op het niveau van de inwoner ervoor zorgen dat we elkaar wél en snel weten te vinden. Bij ZonMw hebben we daarvoor een verbeterprogramma ingediend. In het kader daarvan zochten wij een erkende actieonderzoeker die in de gewenste vernieuwing mee kan gaan. Toen ontstond het idee om bij ons project Warkhouse als projectleider en actieonderzoeker te vragen om de kennis breed te delen en Aalten een ontwikkelplek voor de regio te laten worden. Zij doen dit op meerdere plekken. We kijken direct hoe we dát wat we geleerd hebben goed kunnen overdragen naar andere plekken in de regio. Dit is een belangrijke doelstelling in ons project.” Actieonderzoek is een vorm van onderzoek waarbij, in dit geval, met inwoners en professionals samen geprobeerd wordt om veranderingen te realiseren met behulp van voorbeelden uit de praktijk.

Samenwerking
Binnen het project ‘Op je plek’ werken tien partners samen om een compleet zorgpad van gespreksinstrumenten en procesafspraken te maken. Dat zijn Sensire, Figulus Welzijn, Buurtzorg, Marga Klompé , huisartsenpraktijk De Weef, St. Willem, huisartsenpraktijk Schuurman en Teunissen, Careaz, gemeente Aalten en Warkhouse. In samenwerking met de ouderen zelf moet het zorgpad uiteindelijk leiden naar vervolgstappen waarbij vanaf de eerste signalering een pad wordt bewandeld om uiteindelijk de nodige hulp op zorg- en welzijnsgebied te bieden aan mensen binnen de doelgroep.

Kort samengevat worden de volgende doelstellingen benoemd binnen het project ‘Op je plek’: laagdrempelige opvang bieden bij gezondheidsproblemen, een breed aanbod aan ondersteuning hebben, steeds persoonsgerichte zorg bieden, controle de invloed zoveel mogelijk bij de oudere laten en verantwoordelijk zijn voor een goede organisatie van de geboden zorg.

Bij de initiatiefnemers en de samenwerkende partners binnen het project bestaat absoluut geen twijfel. “Lopende dit project, maar vooral daarna, zal iedereen kunnen zien hoe goed de oudere het heeft in Aalten en Dinxperlo op de manier zoals zij ondersteund willen worden en wij dat kunnen. Wij zullen vaker communiceren over de stappen die we zetten in dit zorgpad, juist om iedereen te betrekken en te informeren over de veranderingen in de zorg. Zodat we straks kunnen zeggen: “Ja, die wisselwerking borgen in een herkenbaar zorgpad dat hebben we hier in de gemeente Aalten toch maar mooi gedaan met elkaar.”