Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is op zoek naar inbreng van ouderen in een regionale klankbordgroep!

In het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek (hierna: NOVA) werken we samen aan goede voorzieningen en ondersteuning bij het ouder worden in de Achterhoek, lokaal en regionaal. De stem van ouderen zelf is onontbeerlijk om in de samenwerking aan te sluiten bij wat voor ouderen belangrijk is en wat ouderen nodig hebben. Dat we doorlopend toetsen of we de juiste dingen doen. En meer gebruik maken van de ideeën, wensen en creativiteit van ouderen. Op sommige plekken in het netwerk is dit geborgd door deelname van een vertegenwoordiging van cliënt- en ouderen(organisaties) in lokale werkgroepen van het netwerk. Op andere plekken en op regionaal niveau verdient de inbreng van ouderen meer aandacht. Dat willen we structureel en goed inrichten. 

Wij hebben op 21 maart een verkennend gesprek gehad met een aantal ouderen. Tijdens dit gesprek hebben we verkend hoe we de ouderenparticipatie in het netwerk kunnen vormgeven.  

We stellen een regionale klankbordgroep voor waar uit elke gemeente een vertegenwoordiging van ouderen deelneemt. De rol van deze klankbordgroep is: 

  • Uitwisseling tussen verschillende gemeenten: wat speelt er, wat wordt er in elke gemeente gedaan met en voor ouderen? Elkaar inspireren, kennis en ervaringen uitwisselen. 

  • Signalerende functie: gever van informatie aan NOVA over wat er speelt onder ouderen, wat voor ouderen belangrijke thema’s zijn, welke knelpunten in voorzieningen, zorg en ondersteuning voor ouderen op regionaal niveau aangepakt zouden moeten worden. 

  • Adviserende rol ten aanzien van projecten die vanuit NOVA worden geïnitieerd: toetsen van de doelen en het plan van aanpak van projecten (sluit het voldoende aan bij behoeften van ouderen?), ophalen van aandachtspunten, inventariseren of en op welke wijze ouderen betrokken kunnen worden in het project, etc. 

Voor meer informatie of aanmelden; 

  info@netwerkouderenachterhoek.nl

  Loes Koster, netwerkcoördinator (West-Achterhoek) | 06 – 47 86 74 14
  Nadieh Bolink, netwerkcoördinator (Oost-Achterhoek) | 06 – 82 08 15  97