Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek

De Helpdesk Kwetsbare Ouderen wordt Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het blijft mogelijk om casemanagers dementie en specialisten ouderengeneeskunde te benaderen voor consultatie en advies. Via dit bericht informeren wij u over wat er verandert.

Informatiepunt Dementie Achterhoek

Vanaf januari 2023 bestaat het Informatiepunt Dementie Achterhoek. Het Informatiepunt is er voor mensen met een hulpvraag bij (het vermoeden van) dementie. Dementie is een onderwerp dat veel vragen oproept. Het is goed dat inwoners terecht kunnen bij een regionaal informatiepunt, zodat ze snel op weg worden geholpen. Het Informatiepunt is er voor een luisterend oor, het geven van informatie, een verwijzing of aanmelding voor casemanagement dementie. Het is nadrukkelijk geen crisisopvang of behandellijn.
.

Bereikbaarheid Informatiepunt

Het Informatiepunt wordt bemenst door casemanagers dementie. Zij zijn als volgt te bereiken:

– Telefoonnummer  085 – 485 75 80 (werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur)
(onveranderd; voorheen telefoonnummer van de Helpdesk Kwetsbare Ouderen) Bij geen gehoor kan een voicemailbericht worden ingesproken en wordt diezelfde werkdag teruggebeld.
– E-mailadres IDA@netwerkouderenachterhoek.nl
.

Casemanagers dementie

In de Achterhoek zijn we bekend met de term ‘trajectbegeleider dementie’ voor zorgprofessionals die specialistische begeleiding bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Landelijk wordt echter de term ‘casemanager dementie’ gebruikt. Dat leidt soms tot verwarring, omdat mensen niet weten dat hiermee hetzelfde wordt bedoeld. De Zorgstandaard Dementie gebruikt ook de benaming casemanager. Daarom spreken we vanaf nu in de Achterhoek ook over casemanagers dementie.  

Inhoudelijk verandert er niets: in de Achterhoek verzorgen wijkverpleegkundigen begeleiding bij
(een vermoeden van) dementie. Bij een complexe situatie kan een casemanager dementie worden ingeschakeld. Casemanagers dementie zijn speciaal opgeleid voor begeleiding van mensen met dementie en hun naasten.
.

Bereikbaarheid ouderenzorg voor consultatie en advies is veranderd

In de Achterhoek hebben huisartsen de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van professionals met specifieke kennis over de ouderenzorg. Via verschillende modules kan een specialist ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialist, physician assistant, psycholoog of ouderenpsychiater worden ingezet. Modules zijn:

  1. telefonische consultatie;
  2. deelname aan eerstelijns multidisciplinair overleg (EMDO);
  3. geriatrisch assessment (huisbezoek)
  4. inzet als medebehandelaar.

Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Extramurale Complexe Ouderenzorg.

Voorheen verliep in West-Achterhoek het contact met een SO via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen.
Dit is veranderd. Nu is aan elke huisartsenpraktijk een SO verbonden. 24-uurs bereikbaarheid is geborgd via de organisatie waar deze SO werkzaam is. Zie voor een overzicht van contactgegevens in Bijlage 1 van de hierboven genoemde RTA. Het telefoonnummer van de voormalige Helpdesk Kwetsbare Ouderen vervalt hiervoor.

De bereikbaarheid van de SO’s voor aanmelden Rechterlijke Machtiging gebeurt ook via de aan de huisartsenpraktijk verbonden VVT-organisatie.
.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met:
Loes Koster – 06 – 47 86 74 14 – loes.koster@netwerkouderenachterhoek.nl of
Nadieh Bolink – 06 – 82 08 15 97 – nadieh.bolink@netwerkouderenachterhoek.nl